ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การเสด็จฯทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ปีงบประมาณ 2563

ในมงคลสมัยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑ์ได้มีนโนบายพัฒนาห้องสมุด ในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างจริงจัง เพื่อให้เรือนจำมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามบทบาท และภารกิจของห้องสมุด โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ ให้ทุกคนรักการอ่าน การเขียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีโอกาสหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ มาดำเนินการให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “ปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือระหว่างกับองค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อพร้อมความหมายของห้องสมุดในโครงการว่า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” หมายความว่า “ถึงพร้อมด้วยปัญญา” ได้รับพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ทรงพระกรุณารับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แล้ว จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1.“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  1. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
  2. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
  3. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
  4. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

สำหรับปีงบประมาณ 2564 ทรงมีพระมหากรุณาจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายนน 2564
  2. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษพัทยา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายนน 2564
  3. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางกำแพงเพชร วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ประชุมระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ต้องขัง พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ‘ห้องสมุดพร้อมปัญญา’ เรือนจำกลางนครพนม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ

พิธีส่งมอบเครืองคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 และ 3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 เครื่อง ให้กับเรือนจำกลางลพบุรี เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประเาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรคอมพิวเตอร์) แก่ผู้ต้องขัง

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาค ชุดแรก

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชุดแรก จำนวน 21 เครื่อง ให้กับกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้กับทัณฑสถานหญิงชลบุรีเป็นแห่งแรก เนื่องจากทัณฑสถานฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่แล้ว โดยขอยืมเครื่องโน้ตบุคคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามาใช้ และทัณฑสถานฯ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนได้ทันที