ฝ่ายบริหารทั่วไป

บทบาทหน้าที่

  • บริหารงานทั่วไป งานธุรการของกอง เช่น งานสารบรรณ งาน จัดเก็บเอกสาร งานร่างโต้ตอบ งานการเงิน งานพัสดุ ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่ของสำนักงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนัก งานจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  งานการประชุม งานรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร สถิติ และการรายงานการ ประชาสัมพันธ์
  • งานเลขานุการ  งานประสานราชการของกอง
  • การบริหารงานบุคคลของสำนัก จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองพัฒนาพฤตินิสัย
  • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวางระบบกำกับติดตาม  ประเมินผล รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานราชการประจำปี
  • กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตัวชี้วัด และการจัดทำรายงานประจำปี
  • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของกอง
  • งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

นงนุช แก้วบริสุทธิ์
หัวหน้าฝ่าย
ลัดดาวัลย์ มิตรปล้อง
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
สราวุธ บุญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
มนตรี กันตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุรินทร์พร คำไพเราะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อังคณา อุณหบุตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เรไร มีรอด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0 2967-3554

0 2967-3554

spn2555@gmail.com

Home » ฝ่ายบริหารทั่วไป

Like this article?