กลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร (กคส.)

บทบาทหน้าที่

  • กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  • จัดทำจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  • การจัดระบบศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ พัฒนา ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ในหลักสูตรการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ
  • การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการ แนวทางการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และบุคลากรด้านการเกษตร ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
  • พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การฝึกวิชาชีพ ด้านการเกษตร
  • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังด้านการเกษตรแก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
  • กำกับแผนงาน โครงการ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เรือนจำชั่วคราวทั่วประเทศ ตลอดจนกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไป ตามนโยบาย
  • บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์
  • การรวบรวมสถิติข้อมูลด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

02 – 967 – 2222 ต่อ 533-534

บุคลากร / เจ้าหน้าที่

br.correct.go@gmail.com