กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย

บทบาทหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ การแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
  • กำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
  • การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยแก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกกรมราชทัณฑ์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานภายใน

  • ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤตินิสัย
  • ฝ่ายวิชาการ

บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มงาน
จันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
เพ็ญประไพ พันธุวงศ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

– 

spn2555@gmail.com

Home » กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย

Like this article?