กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย

บทบาทหน้าที่

  • กำหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
  • กำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมราชทัณฑ์
  • การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านพัฒนาพฤตินิสัยแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมราชทัณฑ์
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์
Home » กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย

Like this article?