สถิติ / ข้อมูล

#รายการ
1 สถิติผู้เรียนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา (แยกตามปีการศึกษา-ย้อนหลัง)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
2 สถิติผู้เรียนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา (แยกตามภาคการศึกษา)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
3 สถิตินักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
4 สถิตินักศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
5 สถิติจำนวนนักศึกษา มสธ. (ย้อนหลัง)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
6 จำนวนผู้ต้องขังนักศึกษา มสธ.(จำแนกตามสาขาวิชา)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
7 จำนวนนักศึกษา มสธ. จำแนกตามเรือนจำ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
8 จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology)
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
9 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษาและเพศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
10 ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสาขาวิชาและปีการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
11 ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามเรือนจำและเพศ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
12 สรุปยอดจำหน่ายงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
ส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน