ส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน

บทบาทหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน/โครงการ แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้เรือนจำดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามความถนัด  และความต้องการของผู้ต้องขังและตลาดแรงงาน
 • พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล และตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
 • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 
 • ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท  ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ
 • กำกับ ดูแลส่งเสริมทักษะการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนกำหนดค่าจ้าง เงินรางวัลปันผล
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้เรือนจำนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานนิทรรศการและงานเทศกาลต่างๆ
 • กำกับดูแล การจ้างลูกจ้างเงินผลพลอยได้/เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามระเบียบ
 • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมจำหน่ายไม่ได้ ออกจากบัญชีของเรือนจำ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัด หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง การจัดการประกวดแข่งขัน เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง การพัฒนาความรู้ทั้ง  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานภายใน

 • ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
 • ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

บุคลากร

นางงามใจ ทวีชนม์
ผู้อำนวยการส่วน
ชรินทร์ เฉลยพงษ์
หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ
สิริชัย เมืองมูลชัย
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมทักษะการทำงาน
รุจิรา ต้นแพง
นักวิชาการอรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
กลางชล เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ปาริชาติ เกษกาญจน์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ก่อเมือง ยงประยูร
นักวิชาการอรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
ณัฎฐ์ชวัล บัวเผื่อน
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
อมรรัตน์ พุ่มสวัสดิ์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
ภคิน กิตติวรรณิต
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
เอกมล ลวดลาย
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
อมรรัตน์ ทองสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
ชานนท์ ภัทรจารี
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
กาญจนา ดวงกลาง
พนักงานราชการ
ฐิติมา ปราณีชน
ลูกจ้างเงินทุน
โสภณ ฤกษ์ประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

0-2967-3361  (ภายใน 536)

0-2967-3361 

spn2555@gmail.com

Home » ส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน

Like this article?