กลุ่มงานฝึกวิชาชีพ (กฝ)

ภารกิจ / หน้าที่

  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมให้เรือนจำดำเนินการฝึกวิชาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานตาม ความถนัดและความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ต้องขัง ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลหน้าที่และอำนาจกรมราชทัณฑ์
  • พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแลและตรวจสอบโครงการ ฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกวิชาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
  • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานด้าน การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
  • ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้เรือนจำนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานนิทรรศการ และงานเทศกาลต่างๆ
  • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมจำหน่ายไม่ได้ออก จากบัญชีของเรือนจำ
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ และแข่งขัน ทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง การพัฒนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการจัดหลักสูตร ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่

02 – 967 – 2222 ต่อ 547

br.correct.co@gmail.com