กิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนเมษายน 2565 โดยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 


เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนอาสาประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบอาคารกรมราชทัณฑ์ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565


เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมเข้าชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565


เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565


เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบางแพรก 2 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565