โครงการอบรมการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ หลักสูตร ระดับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ” หลักสูตร ระดับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขตและผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ โครงการอบรมการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 424 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอน นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณของเงินผลพลอยได้ฯ และเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามมาตรการควบคุมการบริหารเงินนอกงบประมาณ อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารและปฏิบัติงานเงินนอกงบประมาณ งานเงินผลพลอยได้ฯ และร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังของเรือนจำและทัณฑสถานฯ