โครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา โฮเทล จังหวัดชลบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก อาทิ อาจารย์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา อาจารย์นิคม อ่อนละมัย วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษา บริษัท พิ้งลัค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (Standard operating procedures for prisoner rehabilitation) ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพสังคมและหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เป็นข้อคำนึงในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพตามหลักสากล