ภารกิจของหน่วยงาน

กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน (กท.)

บทบาทหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการบริหาร และส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มี โอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงาน จากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทาง เพื่อบูรณาการ ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขัง อย่างเป็นรูปธรรม
 • ศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พบปะผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ในการส่งเสริมการจ้างงานผู้ต้องขัง รวมถึงแนวทางการส่งผู้ต้องขังออกทำงานฝึกวิชาชีพในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
 • ดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกำหนดมาตรการภาษี เพื่อให้ สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผู้ประกอบการ ร่วมกับกรมสรรพากร และกระทรวงการคลังในการผลักดัน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงาน ผู้พ้นโทษและเป็นการส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น
 • จัดเก็บข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อเป็นฐานข้อมูล ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
 • การพิจารณา ควบคุม กำกับดูแล การทำงานของผู้ต้องขัง ให้เป็นไป ตามนโยบายตลอดจนการกำหนดค่าจ้าง เงินรางวัลปันผล สวัสดิการด้านต่างๆ ให้เกิดความยุติธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ
 • นิเทศงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผล ประเมินผลเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีการดำเนินการจ้างงานผู้ต้องขัง ทั้งภายในและภายนอก เรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การดำเนินงาน กำกับ ดูแล การจ้างลูกจ้างเงินผลพลอยได้จาก การฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง เงินร้านสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานบริการ และแรงงานผู้ต้องขัง ไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
 • การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานนโยบายกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา มสธ. ของผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำ/ทัณฑสถานใกล้เคียงที่มีผู้ต้องขังเป็นนักศึกษา มสธ. จำนวนมาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง

            วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมการศึกษาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อการจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เพื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ตรงตามเป้าประสงค์ ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม

           การปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีรายละเอียดและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย มีองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีคุณค่าต่อการรวบรวมและถ่ายทอดให้กับบุคลากร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านการศึกษาผู้ต้องขังของเรือนจำ ทัณฑสถาน จะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งสมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพของการศึกษาผู้ต้องขัง

           สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาผู้ต้องขังซึ่งเป็นตัวแทนเรือนจำ ทัณฑสถานเขต 1 – 10 และเรือนจำ ทัณฑสถานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จำนวน 35 คน ทั้งนี้ ส่วนส่งเสริมการศึกษาจะได้รวบรวมข้อมูล ตรวจวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ และจัดทำรูปเล่มเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

          สำหรับรูปแบบการประชุม ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการในลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาผู้ต้องขังส่วนกลาง/เรือนจำ ทัณฑสถาน ใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กำหนดเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับเป็นคู่มือการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาผู้ต้องขังให้เป็นไปในทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ให้ก้าวทันการปรับกระบวนทัศน์ใหม่สู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของผู้ต้องขังและเรือนจำ ทัณฑสถานได้อย่างเหมาะสม ปรากฏผลต่อการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างยั่งยืน

คู่มือเตรียมการรับเสด็จฯ

          “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำโครงการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทุกปี อย่างน้อย ปีละ 2 แห่ง 

ส่วนกิจการกำลังใจในพระดำริฯ

บทบาทหน้าที่

 • ดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน  ตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา
 • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
 • กำหนดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
 • ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญให้แก่ผู้ต้องขัง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


ผู้อำนวยการส่วน

เดือนงาม สุขชวลิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการกำลังใจในพระดำริฯ

อังคณา พงศ์พนิตานนท์
หัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรม

บังอร แซ่อึ้ง
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ

นายเอกภูมิ กัณฐสุทธิ์
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ