admin

การเสด็จฯทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ปีงบประมาณ 2563

ในมงคลสมัยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑ์ได้มีนโนบายพัฒนาห้องสมุด ในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างจริงจัง เพื่อให้เรือนจำมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามบทบาท และภารกิจของห้องสมุด โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ ให้ทุกคนรักการอ่าน การเขียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีโอกาสหาความรู้ จากการอ่านหนังสือ มาดำเนินการให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “ปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือระหว่างกับองค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อพร้อมความหมายของห้องสมุดในโครงการว่า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” หมายความว่า “ถึงพร้อมด้วยปัญญา” ได้รับพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ทรงพระกรุณารับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แล้ว จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1.“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 1. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 2. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
 3. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
 4. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

สำหรับปีงบประมาณ 2564 ทรงมีพระมหากรุณาจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายนน 2564
 2. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษพัทยา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายนน 2564
 3. “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางกำแพงเพชร วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

กลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร (กคส.)

บทบาทหน้าที่

 • กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดทำจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • การจัดระบบศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ พัฒนา ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ในหลักสูตรการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ
 • การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการ แนวทางการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และบุคลากรด้านการเกษตร ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
 • พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การฝึกวิชาชีพ ด้านการเกษตร
 • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังด้านการเกษตรแก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
 • กำกับแผนงาน โครงการ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เรือนจำชั่วคราวทั่วประเทศ ตลอดจนกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไป ตามนโยบาย
 • บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์
 • การรวบรวมสถิติข้อมูลด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน (กท.)

บทบาทหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการบริหาร และส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มี โอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงาน จากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงานโครงการ แนวทาง เพื่อบูรณาการ ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขัง อย่างเป็นรูปธรรม
 • ศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน พบปะผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ในการส่งเสริมการจ้างงานผู้ต้องขัง รวมถึงแนวทางการส่งผู้ต้องขังออกทำงานฝึกวิชาชีพในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
 • ดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกำหนดมาตรการภาษี เพื่อให้ สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผู้ประกอบการ ร่วมกับกรมสรรพากร และกระทรวงการคลังในการผลักดัน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงาน ผู้พ้นโทษและเป็นการส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น
 • จัดเก็บข้อมูลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อเป็นฐานข้อมูล ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
 • การพิจารณา ควบคุม กำกับดูแล การทำงานของผู้ต้องขัง ให้เป็นไป ตามนโยบายตลอดจนการกำหนดค่าจ้าง เงินรางวัลปันผล สวัสดิการด้านต่างๆ ให้เกิดความยุติธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ
 • นิเทศงาน แนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผล ประเมินผลเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีการดำเนินการจ้างงานผู้ต้องขัง ทั้งภายในและภายนอก เรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การดำเนินงาน กำกับ ดูแล การจ้างลูกจ้างเงินผลพลอยได้จาก การฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง เงินร้านสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • การถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ งานบริการ และแรงงานผู้ต้องขัง ไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
 • การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานนโยบายกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com