โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดี และพฤติการณ์การกระทำผิด ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนมาตรฐานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านแก้ไข พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถานนำผู้ต้องขังที่เข้าข่ายสามารถทำการพัก และลดวันต้องโทษ เข้ารับอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด เพื่อให้สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก