บทความ

เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอ เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็นประโยชย์ต่อสาธารณชน โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในด้านต่างๆ

กรณีศึกษาโปรแกรมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์

น.ช. ดุล (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ประเภทคดีลักทรัพย์ ศาลจังหวัด ธัญบุรี ตัดสินโทษมีกำหนด 1 ปี 10 เดือน 15 วัน เป็นความผิดครั้งแรก ก าหนดพ้นโทษ 12 มีนาคม 2562 รับย้ายจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีมาทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อมูลจากทะเบียนประวัติ มีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดยะลา รูปร่างผอมบางผิวขาวเหลือง ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เสพสารเสพติด การสื่อสาร การเขียน การอ่านภาษาไทย ได้ระดับต่ำ ถนัดที่จะสื่อสารภาษายาวี

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดี และพฤติการณ์การกระทำผิด ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนมาตรฐานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านแก้ไข พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถานนำผู้ต้องขังที่เข้าข่ายสามารถทำการพัก และลดวันต้องโทษ เข้ารับอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด เพื่อให้สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

กรณีศึกษา : โปรแกรมผู้กระทำผิดทางเพศ

กรณีศึกษา ผู้ต้องขังประเภทคดีข่มขืนและฆ่า กำหนดโทษตลอดชีวิต ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อเข้าร่วมอบรมโปรแกรมแก้ไขผู้ต้องขัง ตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด ประเภทคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จากข้อมูลการจำแนก ลักษณะผู้ต้องขังระบุว่ารับย้ายมาจากเรือนจำกลางชลบุรี เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ รูปร่างสูง –ผอม ผิวดำแดง มีประวัติเสพสารเสพติด ประเภท กระท่อม กัญชา ยาบ้า สักลายบนร่างกายและใบหน้าหลายจุด

คู่มือเตรียมการรับเสด็จฯ

          “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำโครงการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทุกปี อย่างน้อย ปีละ 2 แห่ง 

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” กับพระมหากรุณาธิคุณ

ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนาแนวพระราชดาริของพระองค์สู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทาโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นชื่อห้องสมุดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพร้อมความหมายว่า “ถึงพร้อมด้วยปัญญา” และทรงมีพระราชานุญาตให้กรมราชทัณฑ์อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ.” ประดิษฐานไว้เหนือชื่อ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ห้องสมุดทุกแห่ง กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทรงปรารถนาที่จะเห็นทุกชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมในการให้บริการ ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้โดยไม่จากัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม