สำนักพิมพ์ มติชน บริจาคหนังสือเพื่อการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนายคมสัน สินสุขภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และคณะรวม 3 คน ได้นำหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค จำนวน 4400 เล่ม มาจัดส่งยังกรมราชทัณฑ์ โดยนางสาวจันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ เป็นผู้แทนกรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือบริจาคข้างต้นไว้ สำหรับนิตยสาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยตรง ตามช่วงระยะเวลาการตีพิมพ์ประกอบด้วย หนังสือในเครือมติชนจำนวน 5 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดสารคดี ชุดประวัติศาสตร์ ชุดวรรณกรรม ชุด Inspiration ชุดนานาสาระ และส่งมอบนิตยสารจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ (52 ฉบับ) เทคโนโลยีชาวบ้าน (24 ฉบับ) ศิลปวัฒนธรรม (12 ฉบับ) ตามวาระที่ออก 1 ปี ส่งให้กับห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน 5o แห่ง รวมมูลค่า 500,000 บาท ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้เปิดรับบริจาคหนังสือ และนิตยสาร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา โดยบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสือเข้า“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์มาโดยตลอด เพื่อเป็นรากฐานพัฒนาความคิด ปรับทัศนคติผู้ต้องขังทุกคน ให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จะได้นำมาจัดสรรให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้ต้องขังในห้องสมุดเรือนจำตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป