การขยายความร่วมมือกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park)

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. กรมราชทัณฑ์และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายความร่วมมือ โครงการการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้เคยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ต้องขัง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อกระจายความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อให้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2  โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายลงนามคือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ในรูปแบบออฟไลน์ ทั้งสื่อที่เป็นลิขสิทธิ์ของ สอร. ประกอบด้วย ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน วัตถุเล่าเรื่อง Audio Book และเกมสร้างสรรค์ รวมไปถึงสื่ออื่นๆ ที่จัดหาเพิ่มเติม ภายใต้หมวดต่างๆ เช่น การเกษตร คหกรรม การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานใน  “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้  มีปัญญา พร้อมเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมและนำมาปรับใช้เมื่อพ้นโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 6 แห่ง ที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดฯ ได้แก่ เรือนจำกลางนครพนม เรือนจำกลางระยอง เรือนจำจังหวัด เรือนจำกลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา