เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Bike Man ภายใต้มูลนิธิ ณภาฯ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิ ณภาฯ, ผู้บริหารบริษัท ไบค์แมน เวนเจอร์ส จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ Bike Man ภายใต้ มูลนิธิ ณภาฯ ในการนี้นายคมกริช มันตาพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง และนายอิศรพงษ์ เทศะภู ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางให้การต้อนรับ โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมทดสอบทัศนคติและความรู้เบื้องต้นด้านงานช่างยนต์ให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Bike Man ภายใต้มูลนิธิ ณภาฯ ได้ดำเนินการขึ้น ภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมราชทัณฑ์ (กองพัฒนาพฤตินิสัยและทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง –ทัณฑสถานนำร่อง), มูลนิธิ ณภาฯ และบริษัท ไบค์แมน เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความสามารถด้านช่างเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (จักรยานยนต์) พร้อมทั้งพัฒนาทัศนคติและฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม อนึ่ง ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมและการทดสอบดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะรับเข้าทำงานภายหลังพ้นโทษตามความสมัครใจของผู้ต้องขัง