การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจำ ทัณฑสถาน

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาในเรือนจำ/ทัณฑสถานขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สวนนงนุช อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย (นางพรทิพย์ โชคสมัย) เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายและภารกิจหลักที่สำคัญซึ่งควบคู่ไปกับการควบคุมผู้ต้องขัง ได้แก่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับการศึกษาในระดับต่างๆ ที่หลากหลายทั้งสายสามัญและอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ทักษะ มีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ในแต่ละปี กรมราชทัณฑ์มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับสถิติในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนสายสามัญระดับผู้ไม่รู้หนังสือถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 26,402 คน นักเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา(ปวช./ปวส.) 8,729 คน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3,305 คน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้กระทำผิดส่วนใหญ่สะสมพฤติกรรมความคิดและจิตสำนึกในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลายาวนาน มีปัจจัยพื้นฐาน สภาพแวดล้อมส่วนบุคคลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น งานด้านการอบรมแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป จึงเป็นงานที่ถือได้ว่ามีระดับความยากที่สูงเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จึงมีภารกิจมากมายที่ต้องดำเนินการ เช่น การดำเนินงานจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการ กิจกรรมการจัดการศึกษาผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมดำเนินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ สายอาชีพ (ปวช./ปวส.) ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้มีความพร้อมก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวไปสู่สังคมภายนอก เพื่อให้การดำเนินการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายด้านการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาร่วมดำเนินการร่วมกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสัมมนา เสริมสร้างความเข้าใจ และเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ          

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง จำนวนทั้งสิ้น 127 คน จากเรือน/ทัณฑสถาน 127 แห่ง โดยกิจกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาภายนอกที่ร่วมดำเนินการร่วมกันกับกรมราชทัณฑ์ในการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระดมความคิดเห็นและศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

 

ประมวลภาพ

23-March-2016 สวนนงนุช

23-March-2016 สวนนงนุช

23-March-2016 สวนนงนุช

23-March-2016 สวนนงนุช

23-March-2016 สวนนงนุช

24-March-2016 สถาบันขงจื๊อ ม.บูรพา

24-March-2016 สถาบันขงจื๊อ ม.บูรพา

24-March-2016 สถาบันขงจื๊อ ม.บูรพา

24-March-2016 สถาบันขงจื๊อฯ ม.บูรพา

24-March-2016 สำนักหอสมุด ม.บูรพา

24-March-2016 สำนักหอสมุด ม.บูรพา

{jcomments on}

 
เอกสารอื่นๆ
 
 
 
Home » การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจำ ทัณฑสถาน

Like this article?