ไม่มีหมวดหมู่

กลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร (กคส.)

บทบาทหน้าที่

  • กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  • จัดทำจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  • การจัดระบบศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ พัฒนา ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ในหลักสูตรการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ
  • การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการ แนวทางการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และบุคลากรด้านการเกษตร ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
  • พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบโครงการฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การฝึกวิชาชีพ ด้านการเกษตร
  • นิเทศ แนะนำ ให้คำปรึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังด้านการเกษตรแก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
  • กำกับแผนงาน โครงการ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เรือนจำชั่วคราวทั่วประเทศ ตลอดจนกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไป ตามนโยบาย
  • บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์
  • การรวบรวมสถิติข้อมูลด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

(02) 967 – 3556 (ภายใน 512-514)

spn2555@gmail.com

ประชุมระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ต้องขัง พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ‘ห้องสมุดพร้อมปัญญา’ เรือนจำกลางนครพนม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ

พิธีส่งมอบเครืองคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 และ 3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 เครื่อง ให้กับเรือนจำกลางลพบุรี เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประเาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรคอมพิวเตอร์) แก่ผู้ต้องขัง