กิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัย

ประชุมระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ต้องขัง พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

30 ปี มสธ. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2557 นี้จะเป็นวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี ของของความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่ง นับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

การประกวดสวดมนต์และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน

          กรมราชทัณฑ์กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวด สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานสำหรับผู้ต้องขังเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังใน เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เป็นศาสนิกชนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามได้มีโอกาสแสดงความสามารถภายหลังได้รับความรู้ทางศาสนา เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอกผ่านกิจกรรมดังกล่าว อานิสงส์ของความตั้งใจจริงในการสวดมนต์ และอ่านพระคำภีร์อัลกุรอาน ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสมาธิแน่วแน่ในการฝึกฝนจดจำบทสวดมนต์ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย อันเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมของศาสนาให้เข้าสู่ผู้ต้องขังอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และเป็นระบบมากที่สุด ซึ่งจะยังประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชาผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

          การจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน สำหรับผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาพุทธ มีการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และสำหรับผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม มีการทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะเบื้องต้นประสานงานขอประราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และรางวัลชนะเลิศการประกวดทดสอบอ่านพระคำภีร์อัลกุรอาน ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์รางวัล ถ้วยเกียรติยศจากจุฬาราชมนตรี

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

การอุปสมบทและบวชเนกขัมมะหมู่มหากุศล

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการอุปสมบทหมู่แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(ชาย) จำนวน 98 รูป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555  และได้จัดการบวชเนกข้มมะแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(หญิง) จำนวน 98 ราย สืบเนื่องจากในปี 2555 ถือเป็นปีมหามงคลของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

การติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังไว้ดังต่อไปนี้

–   งานที่ว่าจ้างให้ผู้ต้องขังทำต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดพิษภัยอันตราย หรือผลข้างเคียงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขัง และห้ามนำงานที่มีลักษณะอาจและหรือสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหลบหนี มาทำภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานอย่างเด็ดขาด