การหารือโครงการนำร่อง การพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง

ด้วยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง และส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข…