การหารือโครงการนำร่อง การพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง

ด้วยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง และส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข…

 

การหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบ

ตามนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2

 

          ด้วยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง และส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพานิช จิตร์แจ้ง) ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการนโยบายส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าพบรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย (นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนำร่องต้นแบบตามนโยบายดังกล่าว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ชั้น 2