การประชุมระดับนโยบายกรมราชทัณฑ์และ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมระดับนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และกรมราชทัณฑ์ โดยเรียนเชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์/ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช