เฟซบุ๊ก (facebook) สำหรับการรับบริจาคหนังสือให้ผู้ต้องขัง

          สำนักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมการศึกษา ได้จัดทำเฟซบุ๊ก (facebook) “ปันความรู้สู่เรือนจำ” สำหรับเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน ในการบริจาคหนังสือ นิตตสาร วารสาร มัลติมีดีย ฯลฯ ของบริษัท ห้างร้าน องค์กรเอกชน หรือประชาชนโดยทั่วไป ที่มีความประสงค์จะบริจาคเข้าห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของผู้ต้องขัง อีกทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับบริจาคหนังสือดังกล่าว โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ttps://www.facebook.com/profile.php?id=100013928281419&hc_ref=NEWSFEED  ทั้งนี้ ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 มีรายการรับบริจาคหนังสือดังนี้…