ข้าราชการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เข้าดูสภาพพื้นที่เรือนจำเฉพาะด้าน ฯ (เรือนจำจังหวัดจันทบุรี)

เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2560 กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ข้าราชการจากสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เดินทางเข้าดูสถานที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขังเรือนจำเฉพาะทางด้านการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลตามแผนการดำเนินการและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในการขยายผลเรือนจำแก้ไขฟื้นฟูฯ ด้านการศึกษา และตรวจสอบความพร้อมของเรือนจำกลุ่มเป้าหมายที่จะขยายผล เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ