ข้าราชการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เข้าดูสภาพพื้นที่เรือนจำเฉพาะด้าน ฯ (เรือนจำจังหวัดจันทบุรี)

เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2560 กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ข้าราชการจากสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เดินทางเข้าดูสถานที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขังเรือนจำเฉพาะทางด้านการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลตามแผนการดำเนินการและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในการขยายผลเรือนจำแก้ไขฟื้นฟูฯ ด้านการศึกษา และตรวจสอบความพร้อมของเรือนจำกลุ่มเป้าหมายที่จะขยายผล เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ

ข้อมูลเบื้องต้นด้านอาคาร/สถานที่จัดการศึกษา (แดน 3)  เป็นอาคารเรียนใหม่สองชั้น ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์ มีห้องสมุดตั้งอยู่เป็นเอกเทศซึ่งเป็นห้องเรียนเดิม มีเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ จำนวน 4 คน โดยภาคการศึกษาที่ 1/2559  มีผู้ต้องขังที่เป็นนักเรียน สายสามัญ/สายอาชีพ/วิชาชีพระยะสั้น และอุดมศึกษา (มสธ.)  จำนวนทั้งสิ้น 731 คน

=== ประมวลภาพ ===