โครงการบาลีศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน

กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจภาษาบาลี สามารถเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดยร่วมกับ สถาบันมหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เข้าดำเนินการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาในเรือนจำ ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เรือนจำอำเภอแม่สอด เรือนจำกลางบางขวาง ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ในเรือนจำ ทัณฑสถาน จำนวน  แห่ง อ่านรายละเอียด