ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 48 พ […]