ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง…

 

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท และเรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2555 รวม 3 วัน ซึ่งจากการติดตามผลเป็นที่น่ายินดี ที่เรือนจำชั่วคราวทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง

สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท


คณะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาและการดำเนินงานภายในเรือนจำสุกรพันธุ์พื้นเมืองผสมพันธุ์สุกรป่า

 

การเพาะเห็ดนางฟ้าภู

 

 

การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่

 

 

การเลี้ยงปลาดุกเรือนจำชั่วคราวแคน้อย

สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาและการดำเนินงานภายในเรือนจำ

โรงเรือนเลี้ยง

 

สุกรเนื้อ

 

การเลี้ยงปลาดุก

 

การปลูกกล้วยน้ำว้า

 

พืชสมุนไพร

 

 

 

 
 

{jcomments on}