การรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

          กรมราชทัณฑ์มีภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ จึงไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมดูแลบุคคลที่กระทำผิดเท่านั้น หากแต่มีภารกิจในการปรับและยกระดับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของสังคม ไม่ให้สร้างปัญหาและเป็นภาระของสังคม ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงไม่ได้ควบคุมบุคคลผู้ซึ่งกระทำความผิดแต่อย่างเดียว ยังต้องแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอบรมฝึกฝน ทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดหางานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตลาดปัจจุบันต้องการเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ปักมุก ดอกไม้ประดิษฐ์ ถักแห–อวน ฯลฯ

            ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับจ้างแรงงานผู้ต้องขังให้สังคมภายนอกได้รับทราบ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้ทราบว่า เรือนจำ/ทัณฑสถานมีแรงงานรับจ้างผู้ต้องขังที่มีศักยภาพในการรับงาน เรือนจำ/ทัณฑสถานใดที่มีผู้พ้นโทษชำนาญงานจะได้ติดต่อและรับเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ ดังนั้น นโยบายด้านการทำงานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง จึงเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้มีงานทำ มีความรู้ความชำนาญ ฝึกความเพียรให้มีความมานะอดทน รักการทำงาน ส่งผลทางด้านจิตใจให้รู้สึกว่าตนเอง มีคุณค่า และรายได้ส่วนหนึ่งผู้ต้องขังจะได้รับรางวัลปันผลไว้ใช้จ่ายระหว่างต้องโทษ นอกจากเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกต้องโทษแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมภายนอก เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว ผู้ต้องขังได้รับความรู้และมีทักษะ สามารถหางานทำในสถานประกอบการได้ มีรายได้ใช้เป็นนในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ

ผลดีต่อตัวผู้ต้องขัง

  •  ผู้ต้องขังมีงานทำ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่คิดฟุ้งซ่าน มีสมาธิจดจ่อกับการทำงาน 
  •  ผู้ต้องขังได้รับความรู้ความชำนาญ สร้างนิสัยรักการทำงาน และฝึกระเบียบวินัยกับตนเอง
  •  ผู้ต้องขังได้รับเงินปันผลเก็บไว้ใช้ระหว่างต้องโทษหรือใช้เป็นทุนประกอบอาชีพได้ 

ประโยชน์ของเรือนจำ

  • ด้านบริหารงานเรือนจำ ผู้ต้องขังมีงานทำโดยคนมาอยู่ทำงานรวมกัน ทำให้ง่ายต่อการควบคุม
  • ลดปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม ผู้ต้องขังอยู่ในโรงงานหรือพื้นที่ที่กำหนด จึงใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมน้อย
  • เรือนจำ/ทัณฑสถานมีเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังต่อไป 

หากผู้ประกอบการรายใดหรือผู้สนใจ จะติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
กรมราชทัณฑ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ชั้น 5

ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
โทร./โทรสาร 0 2967 3562 – 3