สรุปผลการจัดงานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ปี 2554

การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และงานเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ

  1. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 44 บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมระหว่างวันที่ 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 118 แห่ง มียอดการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 50,415,108 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
  2. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดคำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 22 พฤศจิกายน 2553 มีเรือนจำ/ทัณฑสถาน เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 แห่ง มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,230,565 บาท (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
  1. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคใต้ ครั้งที่ 22 ณ บริเวณสนามหน้าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2553 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 แห่ง มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,660,006 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหกบาทถ้วน)
  2. การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8 บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2554 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 แห่ง มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,056,500 บาท (เก้าล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  3. การนำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ไปแสดงและจำหน่ายในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดหรือร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 14 ครั้ง มียอดสินค้าที่นำไปจำหน่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086,745 บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)