การจัดสัมมนาระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นางสาวเพลินใจ แต้เกษม) ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพฤตินิสัย และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานที่กำหนดให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และเรือนจำกลางคลองไผ่ เข้าร่วมสัมมนา

ในการสัมมนาดังกล่าว เป็นระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น การย้ายผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษา เข้ารับการอบรมเข้มและการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำ จำนวน 6 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดดำเนินการ เพื่อมิให้ผู้ต้องขังในส่วนภูมิภาคต้องถูกย้ายไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เรือนจำกลางบางขวางเพียงแห่งเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจำที่ตั้งขึ้น ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคมีน้อยเกินไป มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเข้มและจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเป็นการส่งรูปแบบกิจกรรมให้ผู้ต้องขังทำและส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ แทนการจัดกิจกรรมแบบเผชิญหน้ากับคณาจารย์ การจัดหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Box Course โดยมีการกำหนดให้ผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษาในเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจและเรือนจำ/ทัณฑสถานใกล้เคียง ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเดียวกัน กำหนดชุดวิชาที่จะลงทะเบียนให้แก่ผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษา เพื่อให้มีกลุ่มผู้เรียนอย่างน้อย 25 คน ซึ่งจะเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา เช่น การสอนเสริม ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ หรืออบรมเข้ม ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดทำแบบสอบถามความต้องการ/ความสนใจของผู้ต้องขังไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจเพิ่มเติมที่เรือนจำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาด้วย