พิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร, นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทูลเกล้าฯถวายผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย,พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นพันตำรวจเอกณรัชต์เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 100 ราย

 

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเพื่อเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”และเสด็จเข้าภายในอาคาร “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”นางแก้วใจ สังข์แสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ทูลเกล้าฯถวายบัตรสมาชิกห้องสมุดกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานหนังสือบำรุงห้องสมุดให้แก่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมทั้งทอดพระเนตรการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้แก่ มุมปฏิบัติงานบรรณารักษ์ มุมสืบค้นสารสนเทศ และเมนูอาชีพ มุมส่งเสริมการอ่าน มุมซ่อมหนังสือ มุมบริการสื่อโสตทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น มุมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุมกฎหมาย มุมเฉลิมพระเกียรติ และมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก และเสด็จออกจาก “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมการทำเครื่องศิราภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการคืนคนดีสู่สังคม 3อาชีพ ได้แก่ร้านเสริมสวย ขายหอยทอด/กล้วยแขก กาแฟเย็นและการสาธิตการฝึกอาชีพทอผ้า


จากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารฝ่ายการศึกษา ชั้น 2ทอดพระเนตรห้องเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริฯ (กิจกรรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์e-news ) ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง (การตัดเย็บ งานควิลท์ งานประดิษฐ์จากผ้า การตลาดและการบรรจุภัณฑ์) และทอดพระเนตรการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักศาสนา “ห้องฟ้าเรืองธรรม” ต่อจากนั้น เสด็จลงจากอาคารฝ่ายการศึกษาชั้น 2 ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง (ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ และทอดพระเนตรการรำมังคละ ซึ่งเป็นการแสดงของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จากนั้น ทรงปลูกต้นจําปีสิรินธร จำนวน 1ต้นและทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ หน่วยงานในพื้นที่ ข้าราชการ และผู้ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์เสด็จฯ ออกจากทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยรถยนต์ พระที่นั่งเวลา 10.00 น.