การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

   วันที่ 19-21 มีนาคม  2561 ส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดโครงการสัมมนาครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพิธีเปิดที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ 

     สำหรับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ กรมราชทัณฑ์มีภารกิจหลักในการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยได้นำกระบวนการศึกษามาใช้พัฒนาผู้ต้องขัง ทั้งการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง และบริบทของเรือนจำ ทัณฑสถาน จากสถิติภาคเรียนที่ 1 /2560 มีจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาทั้งหมด 64,454 คน ประกอบด้วยสายสามัญ 27,217 คน  อาชีวศึกษา 8,249 คน วิชาชีพระยะสั้น 26,151 คน และอุดมศึกษา 2,837 คน  ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง คือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการศึกษาอบรม ซึ่งบุคลากรในส่วนนี้ควรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดโครงการสัมมนาขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สร้างแรงกระตุ้น ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ต้องขัง

     สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและพัฒนาจิตใจ จำนวนทั้งสิ้น 135 คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 135 แห่ง  ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วยการรับฟังบรรยายความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิกรมราชทัณฑ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมงานราชทัณฑ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน