การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ มสธ.

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้มอบหมายให้นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมลงนามเป็นพยานในวันดังกล่าว

กรมราชทัณฑ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งแรกในปี 2549 ต่อมาได้มีการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของหน่วยงานครั้งล่าสุดในปี 2557 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยให้ความร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังระหว่างหน่วยงานทั้งสอง มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าด้วยการศึกษาต่อไป