สถิติผู้เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (30 ชั่วโมงขึ้นไป)