การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา มสธ. ของผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำ/ทัณฑสถานใกล้เคียงที่มีผู้ต้องขังเป็นนักศึกษา มสธ. จำนวนมาก

ทั้งนี้ คณะทำงานได้มีมติให้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ จึงได้กำหนดให้เรือนจำดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/15375 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้เรือนจำ/ทัณฑสถานถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับใหม่แทน

2. แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดต่างๆ  ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ผู้ต้องขังทราบโดยทั่วกัน