ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย เข้านิเทศเรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย  นางสาวสุจิตร สุวภาพ บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา ได้เดินทางเข้าติดตามผล ให้คำแนะนำ รับทราบอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเรือนจำ  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา”  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกวิชาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ต้องขังแดนเกษตร และการฝึกวิชาชีพแดนหญิง