การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ คณะข้าราชการจากส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้เทนจากเรือนจำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2557 โดยดำเนินการนำร่องที่เรือนจำกลางบางขวาง ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 8 ภาคการศึกษา (4 ปี) มีผู้ต้องขังสมัครเข้าเรียน จำนวน 27 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 10 คน เนื่องจากมีการย้ายไปเรือนจำ/ทัณฑสถานอื่น 2 คน ขอพักการเรียน 5 คน พ้นโทษระหว่างศึกษา 6 คน ในส่วนของผู้ที่พ้นโทษ ได้เข้าศึกษาต่อภายนอกจนจบหลักสูตร และส่วนหนึ่ง ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนาและปรัชญาด้วย

ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ และได้สำรวจกลุ่มเป้าหมายในการขยา่ยผลจากเรือนจำกลางบางขวาง พบว่า มีผู้ประสงค์สมัครเรียนทั้งสิ้น 505 คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 12 แห่ง ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ พุทธศาสตร์ ปรัชญา และศาสนศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรนี้เป็นเป้าหมายและนโยบายของทั้งสองหน่วยงาน