สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิด ‘ห้องสมุดพร้อมปัญญา’ เรือนจำกลางนครพนม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ

เรือนจำกลางนครพนม ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำหรับ“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครพนมก่อสร้างขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีพื้นที่อาคารห้องสมุด 155 ตารางเมตร โดยมีการจัดมุมเรียนรู้และจัดหนังสือสื่อสารสนเทศให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการใช้บริการและการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด รวมถึงการจัดอบรมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบันมีการปรับปรุง โดยจัดมุมหนังสือ และสื่อสารสนเทศเป็นสัดส่วน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้ามาใช้บริการและสืบค้นตามความสนใจ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนหนังสือ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีหนังสือและสื่ออิเลค็กทรอนิกส์ให้บริการกว่า 7,000 รายการ นอกจากนี้ยังได้จัดแบ่งหนังสือหมุนเวียนไปประจำภายในแดนผู้ต้องขัง อีก 4 แดน เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงหนังสือได้อย่างสะดวก โอกาสนี้ ทอดพระเนตรคลินิกรักษ์หนังสือ มุมซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ โดยการเย็บเล่มแบบกี่ และการเย็บโดยเลื่อยสันฝังด้าย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การเย็บเล่มแบบโบราณ ช่วยรักษาหนังสือให้แข็งแรงทนทาน ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักศาสนา โดยตัวแทนผู้ต้องขังได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพร ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องเรียนวิชาสามัญ และวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ได้เข้ามาจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2561 เปิดสอนใน 12 รายวิชา อาทิ ช่างปูกระเบื้อง, ช่างเสริมสวย คอมพิวเตอร์ และการเขียนลายบนแผ่นทองเหลือง รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหาร ขนมไทย และอาหารพื้นบ้าน การส่งเสริมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การปลูกข้าว พืชผัก การการทำปุ๋ยหมัก รวมถึงการเลี้ยงปลาในบ่อและในนาข้าว เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หลังจากพ้นโทษ