พิธีส่งมอบเครืองคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 และ 3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 เครื่อง ให้กับเรือนจำกลางลพบุรี เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประเาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรคอมพิวเตอร์) แก่ผู้ต้องขัง


ทั้งนี้ สมาคมโทรคนนาคม ฯ และบริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อย่างเป็นทางการให้แก่เรือนจำกลางนครพนม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. โดยเรือนจำกลางนครพนมได้เข้ามารับเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาคจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเรือนจำกลางนครพนม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา” แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางนครพนม