ประชุมระดับนโยบายระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ต้องขัง พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมาย/นโยบายของกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรมราชทัณฑ์ โดยรองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย (นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล) นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ คณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาพฤตินิสัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ผู้แทนของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์บริการเฉพาะกิจ มสธ. ในเรือนจำ 6 แห่งเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยรองศาสตราจาราย์ ฐปนรรต พรหมอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชุน ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล และผู้แทนสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุม

สำหรับเนื้อหาของการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การใช้วิธีการการอบรมเข้มและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยวิธีพบกลุ่มที่เรือนจำกลางบางขวาง การส่งเสริมให้ข้าราชการใหม่ของกรมราชทัณฑ์ได้เรียนหลักสูตรบริหารงานราชทัณฑ์เพิ่มเติม การขอรับการสนับสนุนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเข้าบรรยายในการอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ การบูรณาการข้อมูล สถิตินักศึกษาระหว่างหน่วยงาน การติดตามผู้พ้นโทษที่สำเร็จการศึกษาว่ามีการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างไร การแนะแนวการศึกษาเพื่อให้ผู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาเดียวกัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาแบบ Block Course ได้ การขยายผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นต้น ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน จะได้ประสานเพื่อร่วมกันดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป