ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เข้าติดตามผลการดำเนินงานเรือนจำการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นางงามใจ ทวีชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการศึกษาที่เรือนจำกลางศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายกรมราชทัณฑ์ ผลการเข้าติดตาม/ประเมินผล สรุปได้ดังนี้

  • ในภาคเรียนที่ 2/2563 มีจำนวนผู้เรียนลดลงจากปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  • ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้เรียนที่เคยกำหนดไว้เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน มีการย้ายระบายผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำเกินไปเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดเข้าเรียนหลักสูตรสายสามัญ หรือ ปวช./ปวส. ได้
  • เรือนจำมีความโดดเด่นมากในด้านการนำเอาความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ในการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และช่างเชื่อมโลหะ ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับสถานประกอบการเพื่อเป็นการหารายได้และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า ผู้สำเร็จการศึกษาที่พ้นโทษออกไป ได้รับการจ้างงานที่มีรายได้สูงจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมภายนอก