การประชุมหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย และนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม ได้กำหนดให้กองพัฒนาพฤตินิสัยประสานกับสถาบันการศึกษาทางไกลเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และวันเวลา ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. กำหนดจัดประชุมภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกล ณ โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

  • สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
  • กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และกรมพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
  • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
  • สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส สถาบันราชภัฏพระนคร
  • โรงเรียนสามพรานวิทยา
  • สมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

  • สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คุรุสภา มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธาน
  • ให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ร่างข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับภาคีเครือข่ายแต่ละแห่ง ส่งให้สถาบันการศึกษาทางไกลพิจารณาและส่งคืนหน่วยงานเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายของแต่ละหน่วยงานพิจารณาความถูกต้องด้านข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง