การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายระยะ 10 ปีเป้าหมายที่ 2 การสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการไม่เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ทั้งสองฝ่ายจึงมีเจตจำนงร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา ทบทวนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง 2 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

สำหรับหลักสุตรที่จะนำมาดำเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนทำแพลตฟอร์มเฉพาะ 10 หลักสูตรออนไลน์ (การสอนแบบออฟไลน์ในเรือนจำ) ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานการเป็นนักขายออนไลน์, พื้นฐานการเป็นนักเขียนบทความและนักรีวิวสินค้าออนไลน์, การตัดต่อเสียง/ภาพและการทำ VTR, การวาดสติ๊กเกอร์ Line, การสร้างอินโฟกราฟฟิก, การตลาดออนไลน์ Google, การสร้างรายได้จาก Youtuber และการเปิดร้านค้าและการขายสินค้าออนไลน์ โดยผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการจะได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง