การลงนามร่วมกับสถาบันทางไกล สำนักงาน กศน.

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้การจัดงาน “เปิดบ้าน สทก.และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล” ระหว่างสำนักงาน กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 8 หน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และได้เรียนเชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมลงนาม โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ระหว่างสำนักงาน กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่ถูกยกเลิกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน