สถิติผู้เรียนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา (แยกตามปีการศึกษา/ปีงบประมาณ)