มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน มอบหนังสือห้องสมุดกรมราชทัณฑ์

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 580 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 

 

 

          มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 580 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับห้องสมุดในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 
 
 
 
          หนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานการสงเคราะห์โลกขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แพร่หลายไปยังประชาชนทุกหมู่เหล่าในการช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขององค์ท่าน ซึ่งเป็นแบบอย่างทั้งในทางโลกและทางธรรม และเป็นประโยชน์ต่อโลก ส้งคมและประเทศชาติ เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาต่อไป