ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษาและเพศ

 

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ปีการศึกษา ชาย หญิง รวม
2530 3 - 3
2531 17 - 17
2532 12 - 12
2533 26 - 26
2534 21 2 23
2535 25 - 25
2536 21 - 21
2537 12 2 14
2538 28 2 30
2539 36 1 37
2540 26 1 27
2541 33 7 40
2542 40 4 44
2543 37 6 43
2544 61 6 67
2545 69 12 81
2546 108 11 119
2547 102 11 113
2548 109 13 122
2549 122 12 134
2550 160 30 190
2551 122 19 141
2552 163 27 190
2553 158 18 176
2554 56 10 66
2555 115 17 132
2556 108 13 121
2557 122 15 137
2558 122 17 139
รวมทั้งสิ้น 2,034 256 2,290

 

Home » ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามปีการศึกษาและเพศ

Like this article?