การดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

นายสุวิทย์ อิ้งทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย และคณะ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2555

 

บ่อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลาดุก

 

บ่อเลี้ยงปลาในกระชัง

 

บ่อเลี้ยงกบบลูฟร็อก

 

บ่อเลี้ยงหมู (หมูพันธุ์พื้นเมืองผสมพันธุ์หมูป่า)

 

 

การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

 

การเลี้ยงไก่งวง

 

การเลี้ยงโคเนื้อ

 

พื้นที่ 1 ไร่ แก้จนที่ให้ผู้ต้องขังทำกิจกรรมด้านเกษตร

 

 

ผู้ต้องขังตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ในการเข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

          จากการติดตามผลเป็นที่น่ายินดี ที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด ได้ดำเนินการตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…