การประกวดสวดมนต์และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน

          กรมราชทัณฑ์กำหนดการจัดกิจกรรมการประกวด สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานสำหรับผู้ต้องขังเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังใน เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เป็นศาสนิกชนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามได้มีโอกาสแสดงความสามารถภายหลังได้รับความรู้ทางศาสนา เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมภายนอกผ่านกิจกรรมดังกล่าว อานิสงส์ของความตั้งใจจริงในการสวดมนต์ และอ่านพระคำภีร์อัลกุรอาน ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสมาธิแน่วแน่ในการฝึกฝนจดจำบทสวดมนต์ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย อันเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมของศาสนาให้เข้าสู่ผู้ต้องขังอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และเป็นระบบมากที่สุด ซึ่งจะยังประโยชน์ในการปกครองบังคับบัญชาผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

          การจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน สำหรับผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาพุทธ มีการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และสำหรับผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม มีการทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะเบื้องต้นประสานงานขอประราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และรางวัลชนะเลิศการประกวดทดสอบอ่านพระคำภีร์อัลกุรอาน ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์รางวัล ถ้วยเกียรติยศจากจุฬาราชมนตรี

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง